Artikel 1: Algemeen

1. MonkeyMonkey Bvba leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

2. MonkeyMonkey Bvba stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MonkeyMonkey Bvba. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];
Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
Categorie 4: via cookies: […];
Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. MonkeyMonkey Bvba kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MonkeyMonkey Bvba om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, het toezenden van direct marketing met gelijkaardige producten of promoties. Indien u deze direct marketing emails niet meer wenst te ontvangen kan u uitschrijven via een link onderaan elke mailing. Uw email adres wordt ook gebruikt om u uit te nodigen een kwaliteitsbeoordeling te geven over onze services. Deze informatie wordt gebruikt met als rechtsgrond ‘Gerechtvaardigd Belang’.
Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
br>Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan MonkeyMonkey Bvba uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot MonkeyMonkey Bvba, haar producten en/of diensten. MonkeyMonkey Bvba kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door MonkeyMonkey Bvba bewaarde documenten.
br>Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van MonkeyMonkey Bvba, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien MonkeyMonkey Bvba failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van MonkeyMonkey Bvba geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

MonkeyMonkey Bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MonkeyMonkey Bvba uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

MonkeyMonkey Bvba zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MonkeyMonkey Bvba uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MonkeyMonkey Bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U

Artikel 5: Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MonkeyMonkey Bvba. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@casecompany.be, per post naar MonkeyMonkey Bvba, WIEDAUWKAAI 23F, 9000 GENT België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6: Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan MonkeyMonkey Bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7: Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8: Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9: Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van MonkeyMonkey Bvba en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functional cookies:

NameSourceFunctionExpiration Time
woocommerce_cart_hashWoocommerceunique code that’s used to retrieve the cart of a customer30 Days
woocommerce_items_in_cartWoocommerceAll items that are placed in the cart are tracked with this code30 Days
wp_woocommerce_session_WoocommerceCode that retrieves items placed in the cart from our database30 Days
_icl_current_languageWordPressTo remember your chosen language24 Hours
aelia_billing_countrypWordPressCode that retrieves visitor’s countrySession
aelia_customer_countryWordPressCode that Visitor’s CountrySession
aelia_customer_stateWordPressCode that Visitor’s State/Province/CountySession
_gaGoogle Analyticsvhe _ga cookie is used to uniquely identify you as a visitor to this site. This is achieved by generating two random 32-bit numbers and setting them in a cookie, no personal information or data is tracked.v Years
_gidGoogle AnalyticsThe _gi cookie is used to distinguish users.24 hours
_gatGoogle AnalyticsThe _gat cookie is used to distinguish users.Session
_tawkuuidTawk.toThis cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here./
wordpress_logged_in__WordPressAfter login, wordpress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.Session
wordpress_sec_WordPressThese cookies help us keep you logged in to our site.Session
vicl_visitor_lang_jsWordPressCookies pluginWPML Multilanguage is responsible for identifying the language of the user’s browser to determine the language to be displayed in the browser.vession
vpviewtimerWordPressvoupon Control.vession

Non-functional cookies

NameSourceFunctionExpiration Time
__hjClosedSurveyInvitesHotjarHotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.365 Days
_hjDonePollsHotjarHotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in.365 Days
_hjMinimizedPollHotjarHotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.365 Days
_hjDoneTestersWidgetsHotjarHotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.365 Days
_hjMinimizedTestersWidgetsHotjarHotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.365 Days
_hjIncludedInSampleHotjarHotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.365 Days
xsFacebookUsed in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.90 Days
c_userFacebookUsed in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook,90 Days
datrFacebookIdentifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts.2 years
frFacebook Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads.90 Days
m_pixel_ratioFacebook PerformanceSession
a11yFacebook PerformanceSession
actFacebook PerformanceSession
wdFacebook PerformanceSession
plFacebook Used to record that a device or browser logged in via Facebook platform.90 Days
presenceFacebook Site Features and ServicesSession
sbFacebook Identifies browser for login authentication purposes.2 Years
KiyOhcomwww.kiyoh.comThis cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here./
__atuvcwww.kiyoh.comThis cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here./
__cfduid.tawk.toThis cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here./
__tawkuuid.tawk.toThis cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here./
ss.tawk.toThis cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here./
__stripe_midStripe This cookie is used to provide Stripe integration in our website. More information here./
intercom-lou-bt6uj1lkManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
mc_production-mainManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
ajs_anonymous_idManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
mp_10f0db84d0ae3559c01adbd33b54e362_mixpanelManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
amplitude_id_1caa2c47075e9064810da71c67adf313manychat.comManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
ajs_user_idManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
ajs_group_idManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
6b1715e4268426ddd3957d88734af745ManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
amplitude_idundefinedmanychat.comManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./
NPS_2c18fff6_last_seenManychatThis cookie is used to integrate the chatbot function Manychat into out website. More info here./

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail via onderstaand formulier per post naar MonkeyMonkey Bvba Wiedauwkaai 23F, 9000 Gent, België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/